Johan Oscar Smiths verdier står sentralt i BKM Sandefjord anno 2012

aarsrapport_bkmsandefjord_2012_web-500pxMenighetens begynnelse i Sandefjord startet i 1918. Noen venner som hadde kommet i kontakt med J. O. Smith samlet seg til husmøter. Under krigen kjøpte vi vårt første lokale i Bjergata 47 – og siden har det sakte men sikkert utviklet seg til en stor norsk lokalmenighet her i Sandefjord.

Åpne årsrapporten som PDF (2,1 MB) i ny arkfane her

Totalt var vi i 2012 536 medlemmer som er tilknyttet BKM Sandefjord. 117 av disse finner vi i aldersgruppen 13-20 år, mens 142 er i alderen 0-12 år.

BKM Sandefjord er forankret i den overbevisning og lære som Hortensmannen Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. Med en overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet, fremmet han det personlige engasjementet i kristenlivet. Med en særlig omsorg for barn og unges behov for trivsel og aktivitet, ble han på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet står i dag sentralt i BKM Sandefjord og danner grunnlaget for et aktivt og ekte felleskap på tvers av generasjoner.

Se mer om dette på www.johanoscarsmith.no eller på www.brunstad.org

Barne- og ungdomsarbeid har alltid hatt en sentral plass i vår virksomhet. Det å oppleve mestringsglede og fellesskap i sorg og glede på ulike arenaer, gir solide forutsetninger for samfunnsengasjement og et godt liv når man vokser til. Ut fra en solid, åndelig plattform, legges det til rette for fellesskap og glede innenfor de forskjellige aldersgruppene. Mye av vår virksomhet foregår på kryss og tvers av generasjoner, og sikrer verdifull overføring av verdier, holdninger og lærdom.

I denne årsrapport gir vi et nærmere innblikk i våre aktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre gjennom 2012. Israel-turen for 123 ungdommer gjennom 10 dager var en aktivitet som skilte seg særlig ut. Ellers var året preget av oppbyggelsesmøter, fester og samlinger, mediearbeid, aktivitetskvelder, seniortreff, turer og dugnad med vedlikehold av eiendommen vår. Menighetens utvikling tilsier at vi tenker mer langsiktig enn tidligere, noe som gjorde at vi i fjor begynte fondssparing for fremtidige utvidelser, drift og vedlikehold. Dette omtaler vi nærmere lengre bak i denne årsrapport.

Knøttetreff Åpen Barnehage og Løkka Barnehage er for øvrig 2 barnehager med kapasitet på opp til totalt 110 barn.

Svein Kronstad og Åge Leth