Med 536 deltakere i alle aldre drives det i BKM Sandefjord et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vår eiendom på Bottensletta – ”TML-senteret” – er et viktig senter for vår virksomhet. Sammen med dyktige medarbeidere og gode ildsjeler, utgjør dette et solid utgangspunkt for vårt arbeid og våre mål.
 
Våre mål er grundig forankret i den overbevisning og lære som Hortensmannen Johan Oscar Smith (1871 – 1943) sto for og utøvet.
 
Med en overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet, fremmet han det personlige engasjementet i kristenlivet. Med særlig omsorg for barn og unges behov for trivsel og aktivitet, ble han på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Det er dette engasjementet som i dag står sentralt i BKM Sandefjord – og som danner grunnlaget for et aktivt og ekte felleskap på tvers av generasjoner.

Se mer om dette på www.brunstad.org

De fleste av våre medlemmer er barn og unge. Så mye som 28% av våre medlemmer er i aldersgruppen 0 – 12 år, mens ca 44% er i aldersgruppen 13 – 36 år. Det er en god investering for framtiden å satse på barn og unge. Vi ser da også at nye generasjoner vokser til, trives og finner sin egen, unike rolle som deltaker og medmenneske. Dette samsvarer godt med våre mål for barn og ungdom: nemlig at de kan utvikles i et sunt og godt kristenliv, der de trives og kan utvikle seg etter de evner og interesserer den enkelte har. På denne måten ligger det jo godt til rette for at man samtidig utvikler seg til nyttige og gode samfunnsborgere.

Vårt overordnede må i all vår ”gjøren & laden” er at menneskene skal være inspirert – slik at man trives i sin hverdag, og kan bidra til å fremme respekt og likeverd for seg selv og sine medmennesker, i tråd med gode, kristne verdier. Som forstandere i lokalmenigheten i BKM Sandefjord vil vi derfor særlig takke våre gode medarbeidere som på 100% frivillig basis bidrar til å holde ”maskinereiet” vårt i gang. Mange fornøyde og takknemlige deltakere ser tilbak på 2013 som et ekstra minnerikt og givende år. Det regner vi med at denne rapport gir en nærmere innblikk i.

Takk også til styret som gjør en utmerket jobb med å legge til rette for at vår virksomhet drives innenfor de rammer og vilkår som gjelder for denne type virksomhet, herunder ivaretakelse av økonomi og drift.