Virksomhetens art og hvor den drives

BKM Sandefjord er en allmennyttig forening som arbeider med forkynnelse av Bibelens lære, samt utstrakt barne- og ungdomsarbeid. Virksomheten drives med utgangspunkt i foreningens lokaler i Sandefjord kommune. For mer informasjon om virksomheten henvises til informasjonssider på www.brunstad.org.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2013 for BKM Sandefjord er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Utvikling, resultat og stilling

Årsregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr 4 684 492 som foreslås overført til annen fri egenkapital. Ved utgangen av året utgjør foreningens egenkapital kr. 28 044 147 som tilsvarer 56% av foreningens eiendeler.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av resultatet for 2013 og stillingen pr 31.12.13. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning ved bedømmelse av foreningens regnskap.

Arbeidsmiljø og likestilling

Foreningen har ingen ansatte. Arbeidet som utføres med barn- og ungdom skjer på frivillig basis uten noen form for godtgjørelse. Foreningen har innarbeidet en policy som tar sikt på at det ikke forkommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. I styret er det for tiden innvalgt 4 menn og 2 kvinner.

Ytre miljø

Foreningen driver ikke noen virksomhet som har negativ innvikning på det ytre miljø.

Sandefjord, 2014

Balanseregnskap 2013 [PDF]
Resultatregnskap 2013 [PDF]