Året 2020 ble et usedvanlig år for alle mennesker verden over. Covid-19 pandemien traff også vår lokalmenighet på en måte som vi absolutt ikke hadde forutsett.

Til tross for omfattende restriksjoner har vi allikevel hatt et innholdsrikt år. Ikke minst takket være den interessante og spennende oppgaven BKM Sandefjord fikk med å arrangere en internasjonal misjonsfest. Festen måtte endres og tilpasses restriksjonene. Det som opprinnelig var planlagt å bli en festhelg på Oslofjord Convection Center, ble til en ren digital online-sendinge med kun kritisk viktig roller til stede i studio. Resultat ble godt mottatt og vi fikk mange tilbakemeldinger på at mennesker rundt omkring ble styrket i sin tro, og at de kjente seg oppbygget etter sendingen.

Økonomi
Pandemiene har også påvirket vår økonomi, og for 2020 fikk vi inn ca. 1,6 millioner mindre enn budsjettert. Utgiftene for 2020 ble også en god del mindre enn budsjettert, så alt i alt ble det et godt år, med et overskudd på ca. 2,8 millioner kroner.

Fokus på barn og unge
BKM Sandefjord har stort fokus på barn og unges oppvekst, og legger ned betydelige ressurser for at de skal ha sunne og gode oppvekstsvilkår. Alle som skal være med i barne- og ungdomsarbeidet må levere politiattest og egenerklæring, samt delta på kurset «Trygge barn- De voksnes ansvar». Vi støtter også økonomisk Brunstad Ungdomsklubb Sandefjord sin deltagelse på fire årlige ungdomscamper. Vår støtte går til trosopplæring og trosoppbyggelsen under campene. Det er en glede for oss at vi være med å støtte dette viktige arbeidet. Vi ønsker at alle som vokser opp i vår lokalmenighet skal kunne se tilbake på en god oppvekst, uavhengig av om de velger å forbli i menigheten eller ikke. Vårt håp er at alle tar med seg sunne og gode verdier inn i voksenlivet, og at de blir til gode samfunnsbyggere i landet vårt.

Takk!
Styret ønsker å rette en stor takk til alle våre medlemmer som på ulike måter har bidratt og støttet opp om menighetslivet i BKM Sandefjord. Takket være frivillig innsats, støtte og bidrag av ulikt slag, har det vært mulig for BKM Sandefjord å opprettholde et alternativt tilbud til våre medlemmer i alle aldre, i en tid der pandemien satte begrensninger.

Det har vært lærerikt og motiverende å oppleve hvordan vårt felles trosgrunnlag samler oss, selv om vi ikke fikk de store mulighetene til å gjennomføre tradisjonelle arrangementer.

Hilsen styret i BKM Sandefjord
Vidar Kronstad (styreleder), Karine Gangsø, Terje Evensen, Berit Gangsø og Frederic Tombre