– En stor takk til ungdomen

2021 ble et år hvor Covid 19-pandemien fortsatte å prege menighetsliv og aktiviteter for barn og unge i BCC Sandefjord. Smitteverntiltak og restriksjoner  gjorde det mer krevende å planlegge for de ulike arrangementene. Dette ble løst på en god måte ved at søndagsmøter, ungdomsmøter og søndagsskole for barna ble online-sendinger. På tross av flere avlyste arrangementer har medlemmene vist stor forståelse, støttet opp om myndighetenes nasjonale og kommunale tiltak. 

Nytt navn og medlemskap i BCC-forbundet

I 2021 ble BKM Sandefjord medlem av BCC-forbundet og byttet navn til BCC Sandefjord. Vi er nå en del av et internasjonalt trossamfunn med en solid organisering, som har til formål å fremme den kristne tro og dens rammevilkår, samt å tilby barn og unge et positivt og sunt kristent miljø. Endringen i vedtekter og tilknytning til BCC-forbundet vil ikke medføre noen endringer i vårt trosgrunnlag, og det uorganiserte engasjementet fra frivillige i BCC Sandefjord vil fortsatt være en viktig del av vår virksomhet.

En ekstra stor takk til ungdommen

Vi vil takke våre medlemmer for det store engasjementet og kreativiteten er vist dette året. Vi vil gjerne rette en ekstra stor takk til ungdommen for alt det frivillige arbeidet som er gjort for BCC Sandefjord. Det er til stor glede for alle våre medlemmer, men har særlig vært viktig for barna gjennom en spesiell tid med pandemi.

Online-sendinger fra Brunstad TV

Vi vil også takke BCC sentralt for fantastiske tv-sendinger fra Brunstad TV. Det har hatt stor betydning for våre medlemmer å kunne oppleve trosoppbyggelse via Brunstad TV når det ikke var mulig å samles fysisk. Vi har også i større grad sett hva det å komme sammen til trosoppbyggelse og sosialt samvær betyr for medlemmene i BCC Sandefjord. Dette tror vi vil verdsettes høyere i etterkant av pandemien.

Gave til Skravestadstiftelsen

På årsmøtet i desember 2021 besluttet BCC Sandefjord å gi en gave på 20 millioner kroner til Skravestadstiftelsen. Stiftelsens formål er å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith stod for. Formålet fremmes bla. ved deltakelse i prosjekter og selskaper.

Medlemmene i BCC Sandefjord har lenge ønsket seg en gård hvor vi kan drive gårdsdrift til inntekt for kristelig barne- og ungdomsarbeid. Pengene til Skravestadstiftelsen var øremerket kjøp av Skravestad gård. Her ser vi frem til å kunne arbeide sammen, både unge og voksne, for å fremme stiftelsens formål.

Utskiftninger i styret

Under årsmøte 20. juli ble Vegard Sandberg stemt inn i styret; etter at Fredéric Tombre sa fra seg styrevervet. Vi vil takke Tombre for en solid og uegennyttig innsats for fellesskapet.

Hilsen styret i BKM Sandefjord
Vidar Kronstad (styreleder), Karine Gangsø, Terje Evensen, Berit Gangsø og Vegard Sandberg

«Fra begynnelsen» – Topp moderne trosopplæring

Med erfaringene fra suksessene «Letters To the Hebrews Unlocked» og «Troends Ord – Fra Elias Aslaksen» lanserte BrunstadTV i 2021et nytt og omfattende prosjekt som tok for seg brevsamling til Johan Oscar Smith. Samlingen består primært av brevveksling mellom Johan Oscar og den yngre broen Aksel.

Dette engasjerte ungdommer over hele verden, også i Sandefjord. Under en pandemi med usikkerhet og restriksjoner var dette digitale konseptet et nyttig hjelpemiddel og en motiverende drivkraft for både ungdom og voksne.

Den yngre generasjonen konsumerer informasjon og kunnskap på en annen måte, og dette prosjektet gjorde tekstene tilgjengelig i en egen applikasjon med forklaring og metatekster. I tillegg ble det spilt inn lydbok.

Les mer om prosjektet på bcc.no: «Tilbake til begynnelsen»

14. februar startet prosjekt og denne filmen ble sendt ut til alle ungdommer på morgenen

Stor deltakelse på ungdomscamp – hjemmeifra og i kohorter

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) arrangerer fire, kristne ungdomscamper i året. Dette tilbudet tilbudet er en viktig del av ungdomsarbeidet i BCC Sandefjord og et godt samarbeid med BUK Sandefjord er viktig for oss. Årets første camp var under påskeferien og fant sted hjemme hos hver enkelt. Med kombinasjon av sendinger, arrangert sentralt fra Brunstad Ungdomsklubb og lokale sendinger fra egen Youtube-kanal fikk ungdommen i BUK Sandefjord et godt, alternativ tilbud.

Dugnad

Gjennom året har det vært perioder med strenge restriksjoner og lettelser. Selv med en uforutsigbar hverdag har det vært gjennomført dugnad som blant annet varetelling. Riktignok tilpasset de respektive anbefalninger og krav.

Påske og høytid – endelig en mulighet til å samles på Brunstad.

Påsketid er høytid. Disse stevnene har for tradisjon å sette deltakerrekorder omtrent hvert år. I år ble det ingen deltakerrekord på Brunstad.

Les mer på bcc.no «Høytid og påskefeiring online»

Møter og samling på Oslofjord Arena

Under oppussing av Torp Konferansesenter ble blant annet søndagsmøter lagt til Oslofjord Arena. De unike fasilitetene og store arealene ga oss naturligvis andre muligheter. Et oppbyggelig møte i tredje etasje startet dagen, etterfulgt av aktiviteter og hyggelig samvær.

Les mer på bcc.no «Høytid og påskefeiring online»

Årsmøter

Hvert år inviteres alle BCC Sandefjords medlemmer i årsmøte. Årsmøtet ble avholdt 28. juni på Torp Konferansesenter. De lave smittetallene og den gradvise gjenåpningen av samfunnet gjorde at møte kunne avholdes fysisk, men i henhold til de lokale restriksjonene.

Dette var de viktigste sakene på årsmøtet:
 • Endring av vedtekter: Oppdaterte prosessregler for årsmøte
 • Behandle årsregnskapet for 2020 i revidert stand.
 • Orientering om årsrapport 2020

I tillegg til behandling av årsregnskap og orientering om årsrapport ble det gjennomført en endring av vedtekter. Essensen i disse vedtektene går ut på at fremtidige vedtektsendringer nå krever minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Tidligere har dette krev konsensus.

Ekstraordinært årsmøte: Endrer navn

21. november 2021 var på mange måter et historisk (ekstraordinært) årsmøte for BKM Sandefjord. Vi ble en del av BCC-forbundet og skifter også navn fra Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord til BCC Sandefjord.

Dette var de viktigste sakene på årsmøtet:
 • Nye vedtekter og nytt navn for BKM Sandefjord
• Budsjett
 • Ekstrabevilgning til BUK Sandefjord
 • Overføring av fordring fra BKM til Skravestadstiftelsen

Les mer om det ekstraordinære årsmøte: «BKM Sandefjord blir til BCC Sandefjord»

Regnskap

Økonomi preget av pandemi

Pandemien satt preg på økonomien også i 2021. Inntektene ble litt over én millioner kroner lavere enn budsjettert, mens vanlige driftsutgifter ble omtrent som forventet

I 2021 ga BCC Sandefjord 20 millioner kroner i gave til den nyopprettede Skravestadstiftelsen. Dette forklarer hvorfor årets resultat viser et underskudd på 18,9 millioner kroner. Styret anser likevel BCC Sandefjords økonomiske situasjon ved utgangen av 2021 som god.

Regnskap med noter og revisors beretning (PDF)