Frivillighet

BCC Sandefjord og vår utvikling er tuftet på våre kjerneverdier der frivillighet står sentralt. Frivillig innsats fra medlemmer i alle aldre har i over hundre år bidratt til gode vekstvilkår og utvikling i BCC Sandefjord. Antall frivillige er økende, og i dag har vi flere hundre frivillige som hver uke investerer tid og krefter for fellesskapet.

Frivillighetserklæringen som ble lagt frem for Stortinget 7. desember 2018 heter det:

«Frivilligheitspolitikken til regjeringa går ut på å bidra til at frivilligheita kan realisere sine eigne mål og si eiga innovasjonskraft. Gjennom enkle og ubyråkratiske tilskotsordningar og open dialog skal politikken leggje til rette for brei deltaking, høg aktivitet og sterke fellesskapar. Moglegheiter for alle og fridommen til å leve eigne liv kan sikrast berre gjennom eit rettferdig og berekraftig velferdssamfunn der evner og innsats tel meir enn bakgrunn og opphav.»

Bred deltakelse, rettferdighet og like muligheter er viktig for oss. Vi er overbevist om at verdien av å yte en innsats for andre enn seg selv har enorm betydning for hver enkeltes personlige utvikling. Derfor strekker vi oss langt for å legge til rette for at alle, uavhengig av arbeidskapasitet, ferdigheter, kjønn eller annen bakgrunn skal få denne muligheten. Antall medlemmer i BCC Sandefjord øker og vi er nå over 250 ungdommer. Gjennom et stort antall aktivitetsledere og mentorer erfarer vi en god effekt av at hver enkelt blir sett og forstått.

Vi er glade for at både forskning og stortingsmeldinger er så tydelig i sine beskrivelser av hvilke positive virkninger frivillig innsats har. Måten myndigheten oppmuntrer og legger opp til frivillig innsats er prisverdig, og vi tar det ikke for gitt.